Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2012

beingyourself
7713 6d51
beingyourself
7705 b428
Reposted byladystardusteternalsunshine

August 13 2012

beingyourself
4205 c958
Reposted byeternalsunshine eternalsunshine

July 30 2012

beingyourself
4741 8b72
Reposted byxolovelyxoeternalsunshine

July 23 2012

beingyourself
5008 6d45
Reposted byumrzyjeternalsunshine

July 12 2012

beingyourself
7151 a572
Reposted fromsaku saku viahimym himym
beingyourself
8201 99a1
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viahimym himym
beingyourself

Legen - wait for it... Dary!

— Barney Stinson
Reposted fromsunlight sunlight viahimym himym
beingyourself
0914 0e5c
Reposted bydobieternalsunshine

June 26 2012

beingyourself
9179 85f6
Reposted bysofinchafollowedmalinkofffakukunarissheckpietasiunka2991luciasimpsinatorlumoschickpeabinocentricclementinasoupdoupinvisibleexistencemareknelskitomusolanna88bemygodmijamaSnowFlakesaintistuunhomesickelectricityscapeannnnnnreasonscanneverwinMrrrukadvocathomoludenscgirlmow-mi-dobrzehoupla
beingyourself
9140 40b4
Reposted bysofinchalemkove
beingyourself
9043 46f9
Reposted bypppanczykexitorangeiizugreenrosehellucinationmyleeNamietnikneverEeveruunsaintistmynamevinoverdeewafeelet-yourself-goLittleMissPipedreamscalineczkaoorapaolciasmilladianitatimetobegin
beingyourself
9016 d9e4 500
Reposted bysoupdoup soupdoup

June 24 2012

beingyourself
0067 3e52
Reposted byjezderkusiedivikrybus
beingyourself
Czuję, że umieram z sa­mot­ności, z miłości, z roz­paczy, z niena­wiści - ze wszys­tkiego, co może mi zaofe­rować ten świat. 
— Emil Cioran
beingyourself
Czy kiedy­kol­wiek przyszło wam do głowy, że nap­rawdę możecie kochać tyl­ko wte­dy, gdy jes­teście sa­mot­ni? Za­pyta­cie, ja­kie to ma dla miłości znacze­nie. Oz­nacza to widze­nie osób, sy­tuac­ji, rzeczy ta­kimi, ja­kimi są w rzeczy­wis­tości, a nie ta­kimi, ja­kimi so­bie wyob­rażacie, że są. 
— Anthony de Mello

June 23 2012

beingyourself
Sa­mot­ność nie ma nic wspólne­go z bra­kiem towarzystwa. 
— Erich Maria Remarque
Reposted byswalloww swalloww
beingyourself
Naj­bar­dziej od­czu­jesz brak ja­kiejś oso­by, kiedy będziesz sie­dział obok niej i będziesz wie­dział, że ona nig­dy nie będzie twoja. 
— Gabriel García Márquez
Reposted byxolovelyxoswalloww
beingyourself
Każdy myślący człowiek jest ateistą. 
— Ernest Hemingway
Reposted bylet-yourself-go let-yourself-go
beingyourself
Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl